-
Text uvedený níže v českém jazyce je pouze informativního charakteru.

1. Obsah on-line nabídky

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualitu, správnost, úplnost nebo kvalitu zobrazených informací. Autor neručí za žádné újmy hmotného a nehmotného charakteru, které vzniknou použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací popřípadě použitím nesprávných nebo neúplných informací. Jakékoliv nároky vyplývající z této podstaty jsou v zásadě vyloučeny, pakliže se jich autor nedopustil prokazatelně, záměrně nebo z hrubé nedbalosti.

Všechny nabídky podléhají změnám a jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na částečné nebo úplné změny internetových stránek a nabídky bez nutnosti zvláštního upozornění na tyto změny, dále stránky modifikovat, doplňovat nebo je i zrušit a jejich zobrazování dočasně nebo úplně zastavit.


2. Odkazy a hyperlinky

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cízí internetové stránky („hyperlinky“), které leží mimo odpovědnost Autora, by bylo možné ručit za jejich obsah pouze v případě, pokud má Autor vědomost o jejich obsahu a je mu technicky dovoleno, aby mohl zamezit použití jejich obsahu v případě protiprávního jednání.

Autor zde prohlašuje, že v době použití hyperlinkových odkazů mu nejsou známy žádné nelegální obsahy těchto stránek. Na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorská práva těchto odkazů a hyperlinků nemá Autor žádný vliv. Z tohoto důvodu se proto tímto výslovně distancuje ode všech obsahů těchto hyperlinků nebo odkazů, které mohly nastat po použití těchto hyperlinků na internetových stránkách Autora. Toto ustanovení platí také pro všechny Autorovy vlastní hyperlinky s nabídkou jakož i pro záznamy třetích osob v knize hostů, diskusních fórech a e-mailových seznamech. Za škody, které plynou z ilegálních, klamavých nebo neúplných obsahů a zejména škody plynoucí z jejich použítí nebo nepoužití takovýchto informací, ručí výlučně poskytovatel této internetové stránky, na něhož bylo odkazováno a nikoliv ten, kdo pomocí hyperlinků odkazuje na takovéto informace.


3. Autorské právo a zákon o ochranných známkách

Autor se snaží používat svou vlastní grafiku, audiovizuální záznamy a texty nebo používat bezlicenční grafiku, audiovizuální záznamy a texty a dbá na autorská práva ve všech použitých grafických, audiovizuálních záznamech a textech.

Ochranné známky a zboží zmiňované v internetové nabídce, popřípadě třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením konkrétního Zákona o ochranných známkách a vlastnictví dotyčného zapsaného vlastníka. Na základě pouhé zmínky nemůže docházet k závěru, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob.

Autorské právo (copyright) zveřejněných a Autorem samotným vyprodukovaných objektů zůstává u Autora těchto internetových stránek. Doplňování nebo používání takovýchto grafik, audiovizuálních záznamů a textu v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného svolení Autora zakázáno.